Музика очищає розум, надихає його та піднімає до рівня, якого він сам ніколи б не досяг

понеділок, 13 травня 2013 р.

Зміст та завдання нових програм з музики в 1-4 класах. Вимоги до проведення сучасного уроку музики.

Зацікавити, захопити дітей музикою – корінне питання, яке вчитель мусить постійно вирішувати на уроці музики в початковій школі. Залучення молодших школярів до музики можна уподібнити до побудови фундаменту, на якому виростуть тематичні поверхи наступних класів. Тому важливим завданням уроків музики в початкових класах (особливо в 1-му) є послідовне і систематичне збагачення музичного досвіду дітей, виховання в них навичок сприймання і виконання музики.


Успіх музичного виховання молодших школярів залежить від урахування вчителем вікових особливостей дітей, володіння методикою роботи з ними.

Програма з музики є головним нормативним документом, що визначає зміст музичного навчання і виховання у загальноосвітній школі. Вона має ґрунтуватися на певній педагогічній концепції та зумовлювати методику реалізації навчальних завдань і досягнення поставленої мети.

Підготовленість учня визначається культурним рівнем сім’ї, соціальним середовищем, розвитком масових засобів інформації. В цьому віці багатшим стає емоційне життя дітей, нагромаджується певний життєвий і художній досвід, значного рівня досягає мовний розвиток. Діти спроможні розповісти про почуте і побачене, висловити свої враження від якоїсь події, викласти свої думки, відчути виразність епітетів, порівнянь.

Карл Офф сказав: „Ким и не стала надалі дитина, ... завдання педагога – виховати в ній творче начало, творче мислення”.

В цьому віці (початкова школа) відносно добре розвинута наочно-образна пам’ять дітей: вони легко запам’ятовують те, що їх особливо вражає, що безпосередньо пов’язане з їхніми інтересами.

Водночас слід пам’ятати, що молодим школярам властива:
легка збудливість;
ранимість психіки;
нестійкість мимовільної уваги і пам’яті;
несформованість;
тендітність усього організму;
швидка стомлюваність;
імпульсивна активність;
прагнення до ігрової діяльності, яка для них ще залишається змістом життя.
Ці особливості визначають необхідність урізноманітнення діяльності дитини, її постійної активізації шляхом постановки нових і цікавих завдань, чергування форм індивідуальної і колективної роботи.

Спостерігаються значні відмінності в музичному розвинув дітей залежно від їхніх індивідуальних особливостей. Одні з них „музичні” за всіма показниками, інші відрізняються своєрідним поєднанням окремих музичних здібностей.

Водночас можна відокремити й загальні риси музичного розвитку, властиві молодшим школярам, особливо першокласникам:
Діти мають певний досвід спілкування з музикою. У них з’являються улюблені пісні, танці, ігри, вони здатні мотивувати свої музичні вподобання. Оцінювати твори, виявляти художні інтереси.
У дітей помітними стають вияви музичних здібностей особливо у сфері мелодійного слуху. Вони можуть пізнати знайому мелодію, пісню, визначити характер музики, виділити найяскравіші засоби музичної виразності. У них поступово налагоджується вокально-слухова координація ,диференціація слухових відчуттів (діти здатні розрізнити високі і низькі звуки в інтервалах квінти, кварти, терції).
У сфері сприймання музики можливості дітей досить широкі: їм доступні такі основні жанри, як пісня, танець, марш, близька музика зображального характеру. Але через незначний обсяг довільної уваги учнів, твори повинні бути невеликими за обсягом, з яскравим музичним образом.
У сфері співу можливості дітей залежать від попередньої музичної підготовки, їх співацький діапазон може складатися від кількох звуків до октави і більше. Водночас у всіх дітей голосовий апарат ще не сформувався, дуже тендітний, змикання складок крайове. Це вимагає обережного й послідовного розвитку діапазону голосу, обмеження обмеження сили звучання.
У сфері творчості можливості молодших школярів такі:
Вони легко відгукуються на різні творчі завдання;
Можуть імпровізувати на задані теми;
Створювати ритмічні й мелодійні імпровізації на дитячих музичних інструментах;
Інсценізувати знайому пісню або інструментальну п’єсу зображального характеру
Але в межах означених можливостей в учнів молодшої школи спостерігаються значні індивідуальні відмінності, пов’язані з фізіологічними особливостями, станом здоров’я, умовами життя і діяльності. Тому і готовність дитини до навчання в школі може бути різною.

Що стосується першокласників, то для них навчання є новим видом діяльності. Тому великого значення набуває адаптаційний період, який проходить повільно і нелегко. Вже з перших уроків слід приділяти увагу до виконання правил поведінки на уроці; щоб під час звучання музики діти не займалися сторонніми справами, не розмовляли. Коли в класі звучить музика, ніхто не повинен піднімати руку, навіть коли він готовий відповісти на поставлене вчителем запитання. У навчанні першокласників важлива роль належить ігровим прийомам, змінам ситуацій, чергуванню слухових і моторно-рухових дій тощо.

Теми програм взаємопов’язані між собою й орієнтують учителя на формування музичного сприймання у процесі різноманітної діяльності дітей:
У співі;
У слуханні музики;
Грі на елементарних інструментах;
У виконанні ритмічно-танцювальних рухів тощо.
Вчитель повинен вести урок як живу, вільну імпровізацію (звичайно ретельно підготовлену).

Доцільно розпочинати урок з входу дітей до класу під звуки музики (маршу або танцю). Створює відповідний емоційний стан, націлює на уважність, виробляє навички, координації найпростіших рухів рук і ніг під музику тощо.

Необхідно заохочувати дітей до вільного вираження у співі, грі та рухах власних почуттів, уявлень, вчити стежити за розвитком музики, обмінюватися враженнями, порівнювати твори, виражати їх зміст пластичними рухами. Головне, не давати дітям готових оцінок і суджень ,які вони мають запам’ятати, а ставити їм запитання., на які б вони самостійно знаходили відповіді.

Слід частіше залучати дітей до оцінки якості співу (власного чи ровесників), прагнуть до певної завершеності у виконанні. Це допоможе учням відчути насолоду від власного і колективного співу.

На уроках музики повинні розучуватись танцювальні рухи, танки, інсценізації. Основна увага повинна спрямовуватись на те, щоб діти в своїх рухах виражали правильний пластичний, ритмічний, динамічний, емоційний відгук на музику. Слід прагнути до невимушеності й виразності рухів, їх тісного зв’язку з музикою. Слід прагнути до заохочуваності використання засвоєних раніше елементів танцю у музичних іграх, створення власних рухів, привчати дітей реагувати на зміну контрастних побудов, підкреслювати за допомогою рухів особливості фразування динаміки, ритму. У цьому виявляється танцювальна творчість. Під час слухання музики у дітей виникають відповідні емоціональні переживання, під впливом яких рухи набувають необхідний характер. Контрастні побудови, темпові і динамічні зміни, ладова окраска, нескладні ритми, акцентування, чергування фраз – все це може відобразитись в рухах.

В свою чергу рухи допомагають дитині повніше сприйняти музичний образ твору. Музика сприяє виразності рухів. В цій взаємодії музика займає провідне місце і положення, рухи стають засобом вираження художніх образів.

Специфіка музично-ритмічного виховання молодших школярів обумовлюється ввіковими особливостям розвитку і сприйняття дітей. Так, організм першокласників, другокласників ще не сформований. Виконуючи одноманітну роботу або довго находячись в однаковому положенні, діти швидко втомлюються. Учні 3-4 класів всі абстрактно, всі абстрактно мислять, у них сформована увага, вони швидше запам’ятовують. Все це потрібно враховувати у своїй педагогічній діяльності.

Уроки поділяються на 3 умовних види:
Спрямовані на розвиток музично-ритмічних знань.
Спрямовані на вивчення класичних народних, бальних танцювальних рухів танців.
Музика у поєднанні з різними видами мистецтв, з різними навчальними предметами.
Урок будується за певною схемою по видах діяльності:

1. Спортивно-танцювальна розминка:
а) марш, ходьба на носках, п’ятках, крок з підскоком по лінії танцю, галоп, перебудова ліній на марші та інше...;

б) спортивні та класичні вправи.

2. Вивчення нового матеріалу (темп, динаміка, танцювальні жанри, музичний розмір тощо).

3. Вивчення танцювальних рухів, етюдів, танців.

Наприклад:

Вивчення музично-танцювального жанру „Вальс” (2 клас) неможливо дати за один, або декілька уроків. Вперше діти зустрічаються з вальсом під час прослуховування.

(- Діти, прослухайте, будь-ласка, мелодію , а потім розкажіть, що ви уявляєте, які пору оку найкраще передає музика). //Осінь, з тихим шелестом падає листя , але тут налітає вітер, дерева хитаються, стогнуть... І знову сонечко з’являється із-за хмарки//

(- Давайте спробуємо передати свої відчуття рухом)

//Діти кружляють, немов ластівки. Коли характер музики змінюється, вони рухами відображають колихання гілок//.

(- Цю чудову музику написав відомий австрійський композитор І.Штраус. Це мелодія вальсу. Ви чули, що мелодія плавна, гарна, так хочеться кружляти. Штраус написав багато вальсів, тому його називають „Королем вальсу”. На наступних уроках ми ще обов’язково зустрінемось з танцювальним жанром „Вальс”. А зараз ознайомимось з його особливостями).

Вдруге діти зустрічаються з вальсом під час вивчення розміру ¾. Діти отримують уяву про ритмічний малюнок вальсу.

Під час розмови про темп музики ознайомлення проходить з поняттям про два види вальсу, як танцювального жанру: повільний (англійський), та віденський вальс. На протязі року школярі виконують танцювальні рухи:
Вальсова доріжка;
Балянсе;
„Віконце”;
правий поворот;
„човник”;
Ці рухи потім об’єднуються в танець. В кінці ІІІ чверті на основі даних рухів діти вивчають танець „Фігурний вальс”.

Музично-ритмічні вправи повинні направлятись на правильне виконання основних рухів:
біг;
стрибки;
повороти;
дотримання балансу корпусу під час руху;
якість виконання танцювальних рухів, композицій.
Дана програма повинна враховувати поєднання тем: „Виховання сприйняття характеру музики”, „Темп”, „Динаміка”, „Метроритм”, „Форма музичного твору” тощо.

Під час класичної розминки потрібно використовувати роботу біля станка, роботу на середині залу. З музичного репертуару для класичної розминки бажано використовувати мелодії вальсу. (Чайковський „Спляча красуня”, вальси Штрауса.). Ця музика досить проста для сприйняття на слух, доступна за формою та змістом.

Коли учні виконують класичні рухи руками („пор де бра”), ногами („пліс”), потрібно акцентувати увагу на плавних, м’яких рухах, а також на мелодії твору. Який супроводжує дані рухи. Слід акцентувати увагу дітей на характері, динаміці, ритмі, темпу запропонованої мелодії.

Саме таким чином, використовуючи вже знайому дітям мелодію, за допомогою класичних рухів та запитань, потрібно підвести їх до вивчення нових тем: „Темп”, „Динаміка”, „Ритм”, (музичного твору) в т.д.

Необхідно вдумливо відноситись до вибору музичних творів і їх виконання, прослухування, обговорення; підбирати високохудожні, різноманітні, зрозумілі по формі і змісту, доступні для емоційного сприйняття дітей, а також зручні і ціленаправлені для виконання рухів.

Твори для прослуховування краще запам’ятовуються дякуючи рухам, які посилюють емоційний вплив музики, допомагають чіткіше сприйняти художні образи.

Значних результатів можна досягти шляхом комплексного виховання, використання різних видів музичної діяльності.

В естетично-художньому вихованні важливо особливо уважно ставитись до того, щоб не стримувати природного зростання, виявлення себе в:
почутті ритму;
виконанні пісні;
прослуховуванні та сприйнятті музики;
виконанні елементарних танцювальних рухів, танців.
Не слід нав’язувати молодшому школяру складних, розвинених форм цього виявлення в дорослих.

Учні молодшого шкільного віку відзначаються емоційністю, рухливістю, вони активніше сприймають матеріал в умовах різноманітності видів та форм діяльності. Переконуюсь, якщо ритми музики об’єднуються з рухом, пластикою – діти глибше сприймають художній образ музичного твору.

Потрібно залучати дітей до музичних ігор, хороводів, танців. При цьому необхідно використовувати різноманітні рухи з фізкультурних вправ (ходьба, підскоки, розтяжка), драматизації (інсценізація ігрових образів), танцю (доступні танцювальні елементи народного, класичного, бального (спортивного) танцю).

Як правило, музичні ігри потрібно використовувати після прослуховування музики та бесіди про неї. Музичні ігри допомагають закріпити. Досконаліше запам’ятати новий матеріал.

Наприклад. Коли навчаю дітей розрізняти характер музичного твору, використовую, як ігровий момент „танець каченят”. В його мелодії дуже добре розрізняється 2 частини, різні за характером. Діти чудово це відчувають, рухаючись під музику.

У пошуках шляхів підвищення ефективності музичного виховання школярів учителі звертаються до міжпредметних зв’язків музики з образотворчим мистецтвом, літературою, історією тощо. За доцільне потрібно використовувати зв’язок музики з хореографією – адже ці два види мистецтва дуже близькі між собою, та молодші школярі мають велику потребу в рухах.


http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=436

Немає коментарів:

Дописати коментар